کلیه شرکت کنندگان (با مقاله و یا بدون مقاله) می بایست هزینه ثبت نام را به کارت بانکی با مشخصات ذیل واریز و تصویر (اسکن) رسید واریزی را با ذکر مشخصات، در قسمت پرتال ثبت نام بارگذاری نمایند.

شماره کارت بانکی (سامان):     4950 - 5257 - 8610 - 6219

نام صاحب حساب:        مونا طباطبایی یزدی   -  حمید رضا کارگذاری

To use this section, please login first.
# Registration Type Registration Fee Comments
1
1,800,000 Rials
Participation in all keynote speeches, parallel sessions and workshops, Publication of abstract in e-book of abstracts, Certificate of presentation
2
1,500,000 Rials
Participation in all keynote speeches, parallel sessions and workshops, Publication of abstract in e-book of abstracts, Certificate of presentation
3
1,300,000 Rials
Participation in all keynote speeches, parallel sessions and workshops, Publication of abstract in e-book of abstracts, Certificate of presentation
4
1,000,000 Rials
Participation in all keynote speeches, parallel sessions and workshops, Publication of abstract in e-book of abstracts, Certificate of presentation
5
750,000 Rials
Participation in all keynote speeches, parallel sessions and workshops, Certificate of participation
6
500,000 Rials
Participation in all keynote speeches, parallel sessions and workshops, Certificate of participation
Select registration type
If you want to register as this type, modify registration Type from personal information.